Συμπόσιον:
sYMPOSION
:

THEOLOGIE
VAN DE
WORMENKAAS

een tafelrede door

Phons Bakx


Vertaling in het Sardisch: Antiogu Cappai-Cadeddu

Simposion:
Teolozía de su Casu cun Bermes

Rechterkolom neerscrollend: Nederlandse publicatie

linkerkolom neerwaarts scrollend: over de Sardische vertaling

 

 

 

Over het essay (de tafelrede):


Nederlands editie:

Symposion: Theologie van de Wormenkaas een tafelrede

Herinnert u zich nog de excentrieke avond van 11 januari 1996 in het
Middelburgse kunsthuis
G
eloof, Hoop & Liefde’ (GHL)?

Daar waren in het expositielokaal een veertigtal gasten uitgenodigd om van de
Casu Marzu
te eten, de legendarische wormenkaas afkomstig van het eiland Sardinië.

Tijdens dit kleine, maar spectaculaire symposium werden er tal van kostbare Sardische landwijnen en mediterrane spijzen genuttigd.
Vóórdat de culinaire fijnproevers zich op de vaalgele wormenkaas
konden werpen, waaruit de avond lang kleine levende wormen

omhoogsprongen, werden zij onthaald op een tafelrede over
de volkstheologische betekenis van de wormenkaas in de
middeleeuwen. Het initiatief hiertoe werd door Phons Bakx genomen.

In grote lijnen wordt in dit nieuwe cahier zijn redevoering van die
avond uiteengezet, hier en daar aangevuld met nieuwe details.

________________________


De tafelrede werd in 2001 in het Logodurees-Sardisch vertaald door Antiogu Cappai-Cadeddu (introductietekst hiernaast)

S

U

 

C

A

S

U

 

M

A

R

Z

U

Logudurese-Sardu

Simposion: Teolozía de su Casu cun Bermes

In sa tzittade de Middelburg (Zeeland - Paisos Bassos), in dunu palatu antigu numenadu Fide-Isperansia-Caridade, iscola de sas vertudes cristianas', su sero de s'udighi de bennarzu de su 1996, bi an fatu una letzione pratiga de gastronomia meda particulare. In sa sala de sas mustras de s'iscola b'aiat unos baranta istranzos reunidos pro mandigare casu martzu, su fentomadu casu cun bermes de s'isula de Sardinna. In custu piticu atobju si podian finas assazare unos cantos binos séberos de Sardinna e ateras licardarias de sos paisos mediterraneos. Innantis chi cussos mastros de coghina si che esseren betados subra sos bucones de casu pudexu, inue iscantonis si bidian sartiande bios-bios tantos bermigheddos, issos benian intraténnidos cun d-unu sermone subra su sinnificadu de su casu martzu in sa teolozia populare de su mediu-evu. Sa initziativa de custa letzione fuit de su antropologu-publitzista Phons Bakx.
Aco' su testu de sa letzione de cussu sero.

 

wetenschapsgebied: theologie, cultuurhistorie
Nederlandse uitgave: Antropodium, Middelburg
jaar: 1995 / 2004 - ISBN: 90-802642-8-8 - NUGI: 644
aantal pagina's: 20 / prijs:
euro 6,00 (inclusief porto)
de tafelrede is alleen te bestellen bij


STICHTING ANTROPODIUM

 

adres:
Lijsterbeslaan 19 - 4334 BM - Middelburg
PhonsBakxapestaartantropodiumpunttweakdslpuntnl