G R E N Z E N  B L I J K E N  A A N  B O V E N T O O N M U Z I E K   N I E T  T E   Z I T T E N   
E N   D A A R O M    V A N U I T   H E T    Z E E U W S E   W E D E R O M   N I E U W  O P  C D 


N O  L I M I T S   O N   T H E  H A R M O N I C A L  M U S I C  O F  J E W ‘ S  H A R P S  

 


De Griffioen Sessies
The Griffin Sessions

Mondharptrio Aubergine

Jew’s harp Trio Aubergine

 

2011-2012

 

(foto's en ontwerp: Ton Stanowicki, september 2011)

 

                               

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                                   

 

m o n d h a r p m u z i e k  
J e w s  h a r p  m u s i c  
15 muziekstukken geselecteerd uit een reeks van 119 improvisaties op één CD

15 musical pieces selected out of a series of 119 improvisations on òne CD

 

Klik hier voor informatie over Mondharptrio Aubergine

 


NL
De Griffioen Sessies staan in het teken van de heroprichting van Mond­harptrio Auber­gine. Na hun succes met De Souter­rain Sessies/Vergeten Paars, die in 2009 in het onderruim van een voormalige bakkerij gestalte kregen, viel voor het Zeeuwse trio onver­wachts het doek. Maar dat bleek tijdelijk. Een distributeur uit Sint-Peters­burg, gespe­ci­ali­seerd in
mondharp­muziek, haalde het trio over tot het uit­geven van een Russi­sche edi­tie van De Sou­ter­rain Sessies. Inmiddels ging de CD-reeks de Russische muziekhandel in als Podval­nije Sessii ofwel Kel­der Ses­sies. Deze speciale aan­dacht vanuit het buitenland gaf de drie spelers een nieuwe impuls om hun muzikale verkennings­tocht door de onuit­putte­lijke wereld van bo­ventonen weer voort te zetten. En het resultaat is er ook naar: vijftien maal klinkende bekoring geselecteerd uit één­hon­derd-en-negentien drie­stem­mige impro­visa­ties. De Griffioen Sessies werden in de zomer en in het najaar van 2011 in de Middelburgse wijk Griffioen op band vastgelegd. Dat verklaart de titel.


ENG

The Griffin Sessions are dominated by the reestablishment of Jew’s harp Trio Auber­gine. After their worldwide success with their Underground Sessions / Neglegted Purple, made in 2009 in the cellar room of an old bread-bakery, there was an unexpected stop for this trio. But for a short time. A CD-distributor in Saint Petersburg, specialized in Jew’s harp music, persuaded the Dutch players in releasing a Russian edition of their Underground Sessions. In the meanwhile the CD-series can be found on the Russian market as Podval­nije Sessii or Cellar Ses­sions. This special attention from abroad has given the three Jew’s harpers a new impulse to continue their musical explorations through the inexaustible world of harmonical music.
The results are fifteen times sounding charms selected out of a series of 119 three-voiced impro­visa­tions. The Griffin Sessions were recorded in the summer and autumn season of 2011 in the residential 'The Griffin' in the town

Middelburg in the south of the Netherlands. That is the reason for calling the CD The Griffin Sessions.

 

 


De voorzitter van het Internationaal Mondharpgenootschap, de Oostenrijker Franz Kumpl, liet zich erover uit dat Mondharptrio Aubergine erin slaagt om binnen de stromingen van het serieel en experi­menteel minimalisme, op
eigen wijze een basis te geven aan iets dat hij nader omschrijft als mystiek minimalisme. Voorts trekt Kumpl parallellen met com­po­nisten als Pärt, Gubai­dulina, Kancheli of Vasks. Ook plaatst hij Aubergine’s mondharp­muziek in het licht van de traditio­nele Oosterse derwisj-dans. Want wat voor de begeleidingsmuziek van de dansende derwisj geldt, is volgens Kumpl ook van kracht voor dit trio. Al komen de bege­lei­dings­klanken van de derwisj-dans (sama') uit een totaal andere klanktraditie voort, Kumpl aarzelt niet eraan toe te voegen dat de mondharp voor de derwisj-choreo­grafie evenzeer
grote diensten zou kunnen bewijzen, althans als die door de Auber­gine-spelers Bakx, van Elk en Filius worden bespeeld.


The President of the International Jew’s harp Society, Franz Kumpl from Vienna (Austria), wrote that Jew’s harp Trio Aubergine worked with success in serial/experimental styles of
minimalism and, more specifically, that of mystic minimalism. Their works are distinguished by minimalist compositional aesthetics and a distinctly mystical subject focus. Neo-Contemplative Music might fit the style of the Jew’s harp-group Aubergine. Franz Kumpl compares their sounds to the music of Arvo Pärt, Sofia Gubaidulina, Giya Kancheli, or Pēteris Vasks.
He also reminds their music unto the Sama’, the ecstatic trance-dance of a Sufi-Dervish, and what is said about the Dervish can be applied to these Jew’s harp players too. Sama' also includes the playing of instruments, and in spite of the fact that the Sama’-sound instruments were originated in other traditions, Franz Kumpl doesn’t hesitate to say that the Jew’s harp could be added to the instruments of the Dervish-dance..., at least, as they are played by Bakx,
van Elk and Filius."

 


hoe de CD te bestellen?

De Griffioen Sessies-CD wordt in een standaard doorzichtig CD-doosje geleverd voor de prijs van
10 euro (portokosten 2 euro extra)

Maak
12 euro over op rek.nr.
33 50 80 669 tnv Phons Bakx,
onder vermelding van Griffioen Sessies CD
!  G A A R N E   E N I G   A L E R T !  
Bij overschrijving gaarne nogmaals uw postadres nadrukkelijk vermelden, want vaak wordt bij bankoverschrijving vanwege privé-geheimhouding
deze niet vermeld, met gevolg dat wij niet weten waarheen de CD te moeten zenden.

In elk geval, alle dank voor uw belangstelling.


how to purchase this CD?

The Griffin Sessions-CD will be supplied in
a standard (transparant) CD-box for the price

10 euro (shipping within Europe 3,50 euro)

Transfer
13,50 euro on the bank account nr.
IBAN - NL36 RABO 0335 0806 69

so, if you want to purchase this new CD,
please, because of the shipping to your post address,
contact foundation antropodium
(e-mail see here below)

foundation Antropodium
Lijsterbeslaan 19   -  4334 BM
Middelburg
  - The Netherlands

e-post      e-mail      e-poste     e-post     э-почте
 
 . . . . . . . . . . @. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
phonsbakx
apestaartantropodiumpunttweakdslpuntnl

phonsbakxmonkeytailantropodiumdottweakdsldotnl
phonsbakx
queuedesingeantropodiumpointtweakdslpointnl
phonsbakx
AffenschwanzantropodiumPunkttweakdslPunktnl
phonsbakxобезьяна хвостantropodiumточкаtweakdslточкаnl

 


CD uitgegeven door  © 2012, Stichting Antropodium
CD published by  © 2012, Foundation Antropodium

CD tijdsduur: 79 minuten, 10 seconden
CD total time: 79 minutes, 10 seconds

CD-opnames, audiobeheer en bewerking: Stichting Antropodium  

CD-recordings, editing and mastering: Foundation Antropodium  

 

In NL editie: met een CD-informatiebrochure
foto's / drukwerk van de buitenomslag zijn in kleur

tekst en foto's van het binnenwerk zijn in zwart/wit


fotografie CD-brochure:
Ton Stanowicki (CD-foto's, 2011) 
Maricée Ten Bosch (Muziekgebouw aan ´t IJ, Amsterdam, 2006)
photography CD-booklet:
Ton Stanowicki (CD-photo's, 2011) 
Maricée Ten Bosch (Music Hall at the IJ, Amsterdam, 2006)


   Mondharptrio Aubergine
J
ew’s harp Trio Aubergine
Варганнoe Трио
Aubergine

 

 

o p   d e   C D   s t a a t   i n  1 5   s p o r e n    d e  t i t e l s   en   m u z i e k
o n   t h e   C D   i n   1 5   t ra c k s   t h e   n e x t   t i t l e s   o f   m u s i c

 

1. Pandemonium // Pandemonium        
Beweging Drieklannr 307 /  556  /  26.04.2011

2. Land/Droom/Schap  // Land/Dream/Scape  
Beweging Drieklannr 356 /  439  /  07.06.2011

 3. Ku Huang, 1 – 2 //  Play that Jew’s harp!’
Beweging Drieklannr 371.1 - 371.2 /  311  /  14.06.2011

 4. Vrijblijvend Lied // A Non-Committed Song
Beweging Drieklannr 367 /  447  /  14.06.2011

 5. Sint-Petersburg Variaties //
Sai
nt-Petersburg Variations
Beweging Drieklannr 346.1 - 346.2 /  722  /  17.05.2011

 6. Dageraad Plus // Daybreak Plus
Beweging Drieklannr 392 /  239  /  21.06.2011

 7. Andalou // Andalusia
Afzonderlijke Tweeklank /  509  /  17.05.2011

 


 
8. De Rondganger // The Rotator   
Beweging Drieklannr 358 /  231  /  07.06.2011 

9. Jacqueline // Jacqueline 
Beweging Drieklannr 372 /  421  /  14.06.2011

 10.  Midzomer Werveling // Midsummer Whirl
B
eweging Drieklannr 378 /  543  /  21.06.2011

 11. Chthonia // Chthonia
B
eweging Drieklannr 361 /  837  /  07.06.2011

 12. Liedje voor Nina // Song for Nina
Beweging Drieklannr 418 /  209  /  06.12.2011

 13. De Blauwe Bloem // The Blue Flower
 
Afzonderlijke Drieklank /  557  /  26.04.2011

 14.  De Zachte’, 1 – 2 // The ‘Meek’, 1 - 2
Beweging Drieklannr 362.1 - 362.2 /  909  /  07.06.2011

 15. Griffioen Drieklank // Griffin Tritonal
Beweging Drieklannr 385 /  556  /  21.06.2011

 


i n   d e  N e d e r l a n d s e  e d i t i e
 st a a t   i n   d e   C D - b r o c h u r e   g e s c h r e v e n

 

A N D R E A S   O O S T H O E K  
schrijver, dichter, oud-kunstredacteur Provinciale Zeeuwse Courant
weidt uit over de ontwikkelingen van de mondharp in NL in de jaren negentig,
en de specifieke ontwikkelingen voor Aubergine’s eigen mondharpmuziek.

 

E N Q U E T E
Aan een zeventiental mensen (tussen 20 en 74 jaar) werd speciaal gevraagd, hoe zij
het geluid van de mondharp ervaren, en specifiek de mondharpmuziek van Aubergine.
Een aantal van hen had nooit eerder mondharpmuziek gehoord. Sommigen kenden het
instrument niet, en een enkele had zelfs het woord niet eerder gehoord.
Hun menigen en beoordelingen komen in het CD-boekje uitvoerig aan bod.

 


p r o f.   e m e r.
  F R E D E R I C K   C R A N E   
(1927-2011 – Mount Pleasant, Iowa State, USA)

 

(foto:  Maricée Ten Bosch , 
Muziekgebouw  aan 't IJ, Amsterdam, 2006)

Op de laatste pagina van de brochure wordt stilgestaan bij het overlijden
van de Amerikaanse specialist Frederick Crane, wellicht de allergrootste documentalist

en kenner van de mondharp in al zijn aspecten en van alle tijden. 
Aan hem wordt deze CD opgedragen.

 

The Griffin Sessions are dedicated to Frederick Crane, the world’s initial
musicologist on Jew’s harp documentation for every culture and

for every era the instrumnet was used.
Frederick Crane has quit our planet in September 2011

_________

 

Indien u nadere informatie wenst over deze
CD of de presentatie ervan op 28 januari 2012 in
De Pluyme (Nieuwstraat 29, Middel
burg),

wendt U zich dan tot
phonsbakx apestaart antropodium punt tweakdsl punt nl