DOCUMENT DE RUYTER
 nagelaten beschrijvingen over het leven
van Michiel Adriaanszoon
(1607-1676)

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

R A D I O

in opdracht van Omroep Zeeland Radio stelde publicist Phons Bakx

een 7-delige radiodocumentaire samen over Michiel de Ruyter

in het kader van de herdenking van zijn 400e geboortejaar

 
de 7 radio-afleveringen werden op Omroep Zeeland Radio
uitgezonden en kort nadien herhaald

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________


een voorstudie voor het praalgraf,
anno 1681, door Rombout Verhulst
 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

A U D I O 


 
voor geïnteresseerden is de 7-delige reeks
bij Antropodium verkrijgbaar op 7 audio-CD’s

voor informatie hierover:
PhonsBakxapestaartantropodiumpunttweakdslpuntnl

______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

de  7-delige radiodocumentaire werd o.m. opgebouwd aan de
hand van gesprekken met de volgende specialisten:

 

 John Brosens   auteur jongerenboek ´Koers Pal Noord´ 
Csüllög Edina  zangeres-musicus Hongaarse psalm ´Sion´
Remmelt Daalder   historicus Scheepvaartmuseum Amsterdam 
Christina Dewitte
   maritiem officier   
Johan Francke
   maritiem historicus   
Veronica Frenks
   gastconservator, publicist 
Tobias van Gent   militair historicus 
Anneke Jonkers  
musicus
Aryan Klein   bouwcoördinator Bataviawerf 
Berend Kleine   smid Bataviawerf 
Bert van Leeuwen  beeldsnijder Bataviawerf 
Ivo van Loo  maritiem historicus 
Tiemen Pasterkamp  beeldsnijder Bataviawerf 

Jan de Quelery   maritiem schilder
Doeke Roos junior  historisch documentalist   
Doeke Roos senior
  maritiem historicus   
kapitein-ter-zee Ed Veen   commandant transportschip 
Lodewijk Versteeg   maritiem documentalist     
F.P.J. de Ruyter de Wildt
   nazaat van Michiel de Ruyter, documentalist
Ad Tramper  
medewerker Gemeentelijk Archief Vlissingen 
Anneke van Waarden-Koets   educatief medewerker Zeeuws Archief 
Wilbert Weber   directeur Zeeuws Maritiem Muzeeum  
Ad van der Zee   historicus verbonden aan de Bataviawerf 

 

________________________________________


18 februari en 27 mei 2007 - Deel 1
BASIS VLISSINGEN
_____________________________________________

        


Michiel beklimt de Jakobs-toren


Sint Jakobs-kerktoren, Vlissingen


als kind aan het werk op de lijnbaan


De Ruyter ontmoet oude schoolvriend

Jan Compagnie tijdens reis in Arika

 

 o p n a m e   o p   l o c a t i e :  b i n n e n s t a d  V l i s s i n g e n
Michiel Adriaanszoon's jeugd in Vlissingen / stadsrondgang 
Doeke Roos jr.
_____________________________________________


 o p n a m e   o p   l o c a t i e :  Z e e u w s  M a r i t i e m   M u z e e u m  V l i s s i n g e n
economie en leefsfeer Vlissingen in de 16e en 17e eeuws
Wilbert Weber

_____________________________________________


 
Anne van Gelder, de Ruyter’s
 derde echtgenote

Cornelis Lampsins, de Ruyter’s
eerste werkgever


Lampsins-huis in Vlissingen

         

zicht op Vlissingen, 17e eeuw

zicht op Vlissingen, 17e eeuw

      
 o p n a m e   o p   l o c a t i e :  -  L a m p s i n s h u I s  V l i s s i n g e n  V l i s s i n g e n
rondgang Lampsinshuis Vlissingen / schilderijen 16e en 17e eeuw
Veronica Frenks

_____________________________________________


 o p n a m e   o p   l o c a t i e :  V a n  d e  P e r r e h u i M i d d e l b u r g
eerste reis Vlissingse kolonie in Brazilië / WIC-kaapvaarten rietsuiker Amazone-kust
Ivo van Loo
_____________________________________________25 februari en 3 juni 2007 - Deel 2

LEERLING VAN ZEEËN, HANDEL EN GEVECHT_____________________________________________

               
     de Ruyter liep in 1623 tevoet van

Fuenterrabia (Noord-Spanje) tevoet naar Vlissingen


  

    John Brosen’s kinderboek over de
  
voettocht van Michiel Adriaanszoon

 


o p n a m e   o p   l o c a t i e :  s t u d i o  A n t r o p o d i u m  M i d d e l b u r g

 Michiel's gedwongen voettocht van Baskenland naar Vlissingen

(met betrekking tot het jongerenboek "Koers Pal Noord")

John Brosens
_____________________________________________Hollandse blubberovens voor walvistraan op Jan Mayen


restanten Hollandse blubberovens van 17e eeuwse walvisvangst op Amsterdameiland.o p n a m e   o p   l o c a t i e :  Z e e u w s  D o c u m e n t a t i e  C e n t r u m  M i d d e l b u r g  - L a m p s i n s h u i s  V l i s s i n g e n

Michiel de Ruyter als stuurman op de noordelijke walvisvaart

Johan Francke - Veronica Frenks - Wilbert Weber
_____________________________________________


Zeeuwse kaperschepen waren talrijk aanwezig
onder de Hollandse schepen op zee.


Zicht op de Koopmanshaven te Vlissingen, thans het Bellamypark. Vroeger waarachtig een grootschalig kapersnest.o p n a m e n :  Z e e u w s  A r c h i e f   - B e l l a m y p a rk  V l i s s i n g e n  -  L am p s i n s h u I s  V l i s s i n g e n  -  d i v e r s e   l o c a t i e s  i n  V l i s s i n g e n

kaapvaart, koopvaardij en piraterij
Ivo van Loo - Doeke Roos jr - Doeke Roos sr - Lodewijk Versteeg - Veronica Frenks - John Brosens

_____________________________________________17e-eeuwse botervaten op schepen


 
o p n a m e   o p   l o c a t i e :  Z e e u w s  D o c u m e n t a t i e  C e n t r u M i d d e l b u r g 
ranzige boter tegen kapers
kapitein Jan Marselis (archief-opname) - Johan Francke

_____________________________________________

 
Jean Bart, Duinkerker kaper en
 leerling-stuurman onder de Ruyter.
Gevierd als de Ruyter’s equivalent in Frankrijk.

 o p n a m e   o p   l o c a t i e :  Z e e u w s  D o c u m e n t a t i e  C e n t r u m  M i d d e l b u r g 

de Duinkerker kaper Jean Bart
Johan Francke

_____________________________________________
 


“Jolly Roger”, de beruchte piratenvlag

 

a u d i o - a r c h i e f o p n a m e  

definitie van de zeventiende-eeuwse zeerover
(m.m.v. Paul van der Gaag, radioredacteur «o.v.t.», VPRO-Radio 1)

Arne Zuidhoek

_____________________________________________


4 maart en 10 juni 2007 - deel 3
DE ZEVEN PROVINCIËN

     
reconstructie van de Ruyter’s schip ‘De Zeven Provinciën’ in Lelystad


 o p n a m e n   o p   l o c a t i e :   B a t a v i a w e r f   L e l y s t a d

reconstructie " De Zeven Provinciën", het 17e-eeuwse linieschip van de Ruyter
Aryan Klein - Bert van Leeuwen - Tiemen Pasterkamp - Ad van der Zee - Berend Kleine

_____________________________________________

 

 


de Jacobsstaf, zeer oude maar ook onnauwkeurige plaatsbepaler op zee


 o p n a m e   o p   l o c a t i e :  V l i s s i n g e n

17e-eeuwse navigatie: de Jacobsstaf, het dieplood en de log
Lodewijk Versteeg

_____________________________________________


Jean-Baptiste Colbert, grondlegger van het Franse
mercantilisme van Louis XIV


Johan en Cornelis de Witt, bestuurders
en mercantilisten van het eerste uur in de Nederlandse Republiek

 

 o p n a m e n  o p  d i v e r s e   l o c a t i e s – B a t a v i a w e r f   L e l y s t a d
het mercantilisme van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
Tobias van Gent - Doeke Roos sr - John Brosens - Ad van der Zee
_____________________________________________


11 maart en 17 juni 2007 - deel 4
OORLOG EN ZEESLAGEN (1)

   

het amfibische marine-transportschip Hr. Ms. "Johan de Witt"

 o p n a m e  o p   l o c a t i e :    M A R D E  T    t r a n s p o r t s c h i p   H r.  M s .   "J o h a n  d e  W i t t "   V l i s s i n g e n - O o s t

de Ruyter's erfenis voor de hedendaagse marine / verleden versus heden
[met rondleiding over het nieuwe amfibische transportschip MARDET Hr. Ms. "Johan de Witt"]
kapitein-ter-zee Ed Veen

_____________________________________________ 


oud kanon op de gereconstrueerde Batavia in Lelystad


opstelling oorlogsbodems in kielinie


de vierdaagse zeeslag op de Noordzee

 


kanonskogels van verschillende afmeting

 

 o p n a m e n  o p   l o c a t i e :  V l i s s i n g e n   /  B a t a v i a w e r f   L e l y s t a d   /   A m s t e r d a m   /   M i d d e l b u r g

het kanon / gevecht op zee / het liniegevecht / gewonden aan boord
Doeke Roos sr - Ad van der Zee - Lodewijk Versteeg - F.P.J. de Ruyter de Wildt - Johan Francke - Veronica Frenks


_____________________________________________

 

18 maart en 24 juni 2007- deel 5
OORLOG EN ZEESLAGEN (2)Jan de Quelery schildert zijn “Vierdaagse Zeeslag tegen de Engelsen” o p n a m e  o p  l o c a t i e  :  H u i s  T e r  R e e d e   V l i s s i n g e n 

schildersopdracht "Vierdaagse Zeeslag tegen de Engelsen"
maritiem schilder Jan de Quelery 

 

_____________________________________________


 o p n a m e n   o p   d i v e r s e  l o c a t i e s -

leven aan boord van een 17e-eeuws oorlogsschip
Lodewijk Versteeg - Johan Francke - Veronica Frenks - John Brosens
_____________________________________________

 


vexillologie of banistiek: verouderde telecommunicatie op zee


de kerkwimpel, erfenis uit de
zee-oorlogentijd met Engeland

 


 o p n a m e   o p   d i v e r s e   l o c a t i e s
 vlaggenkunde

Christina Dewitte - kolonel Ed Veen - Ad van der Zee - F.P.J. de Ruyter de Wildt

____________________________________________________________

 

beker met emaille-uitbeelding over Tocht naar Chatham, werd destijds aan Michiel de Ruyter geschonken


de Royal Charles wordt door de Hollanders weggesleept

Scheepsjournaal over tocht naar Chatham
(NA, Collectie De Ruyter)

 

 

 o p n a m e   o p   d i v e r s e   l o c a t i e s

de tocht naar Chatham over de Medway / het overvaren van de rivierketting

Doeke Roos sr - Tobias van Gent - Ad van der Zee

 

_____________________________________________________________

25 maart en 1 juli 2007 - deel 6
DE PERSONALIA VAN DE RUYTER

 

o p n a m e n   o p   di v e r s e   l o c a t i e s - L am p s i n s h u I s  V l i s s i n g e n – N i e u w e   K e r k    Am s t e r d a m

personalia van Michiel de Ruyter 

F.P.J. de Ruyter de Wildt  - Doeke Roos sr - Tobias van Gent - Lodewijk Versteeg - Veronica Frenks - John Brosens

(radio-archiefopname: dr Jan Roelink, 1957)

_____________________________________________________________

 
 
De Ruyter en Cornelis Tromp
 in verzoening na hun langdurige conflicten

Cornelis Tromp, zoon
 van Maarten Harpertszoon


De allerzwaarste tragiek voor de gebroeders de Witt.  Als dieren worden ze door het gepeupel in Den Haag geslacht.

 
 

 o p n a m e   o p   l o c a t i e :   V l i s s i n g e n  -   M i d d e l b u r g

Michiel de Ruyter in conflict met Cornelis Tromp 

Doeke Roos sr - Tobias van Gent

_____________________________________________________________


het wapen van de Ruyter-genealogie

 o p n a m e   o p   l o c a t i e :   N i e u w e   K e r k   A m s t e r d a m     -    L a m p s i n s h u i s   V l i s s i n g e n  

genealogie & heraldiek

F.P.J. de Ruyter de Wildt - Wilbert Weber


_____________________________________________________________

 

 

 


Leoold I, Heilige Romaanse Keizer die tegen het 17e-eeuwse protestantisme een harde godsdienscampagne inzette


26 uitgeputte Hongaarse predikanten bezoeken de Ruyter’s
‘Eendragt’ onder het zingen van psalmen


gedenkteken in de Hongaarse stad Debrecen

 

 

o p n a m e   o p   l o c a t i e :  d e  R u y t e r ‘ s    g r a f t o m b e   e n   N i e u w e  K e r k  A m s t e r d a m
de Hongaarse episode / uitvoering Hongaarse psalm "Sion"

F.P.J. de Ruyter de Wildt - Anneke Jonkers - Csüllög Edina 
(radio-archiefopname: ds Szarborski, 1957)

_____________________________________________________________

1 april en 8 juli 2007 - deel 7

HET STERVENSUUR VAN DE ADMIRAAL

 

                                             standbeeld in Vlissingen
                                           
tijdens Ruyterfeesten 1957


bijgenaamd “het hondje” van de Ruyter, te zien aan het standbeeld,
verscholen onder de draperie van de Ruyter’s linkerarm

 o p n a m e n   o p   l o c a t i e :  G e m e e n t e l i j k  A r c h i e f   V l i s s i n g e n

oprichting van het standbeeld van de Ruyter in Vlissingen (1830-1841)
Ad Tramper

 _____________________________________________________________


oudste tekening die van Michiel Adriaanszoon
bekend is – door G. van Eeckhout, 1654

 

 o p n a m e n   o p   l o c a t i e :  Z e e u w s  A r c h i e f  M i d d e l b u r g   -   Z e e u w s  M a r i t i e m  M u z e e u m  -   b i n n e n s t a d   V l i s s i n g e n  

beeltenissen van de Ruyter in het Zeeuws Archief / schilderijen van de Ruyter
Anneke van Waarden-Koets - Veronica Frenks - Doeke Roos jr


_____________________________________________________________


 
         
Twee postzegels met Michiel de Ruyter. De linker is afkomstig uit de bezettingstijd 1940-45.
Uit de afbeelding in het midden blijkt de sympathie van de NSB en de SS  jegens de Ruyter.

Adolf Hitler heeft ooit verklaard dat hij, in tegenstelling tot Nelson, de Ruyter beziet als de grootste zeestrateeg aller tijden.

 

 

o p n a m e n   o p   l o c a t i e :  M i d d e l b u r g   -   S t u d i o   A n t r o p o d i u m   -   Z e e u w s e    B i b l i o t h e e k   M i d d e l b u r g
beeldvorming rond de figuur van de Ruyter
Tobias van Gent - John Brosens - Remmelt Daalder

 _____________________________________________________________
de graftombe van Michiel die Ruyter


afbeelding van de Ruyter’s begrafenis


praalgraf van de Ruyter in de Nieuwe Kerk

 te Amsterdam, zijn hoofd rustend op een kanonloop

 

         
 o p n a m e n   o p   l o c a t i e :  Z e e u w s  A r c h i e f  M i d d e l b u r g -   N i e u w e  K e r k   A m s t e r d a m  

de verwonding en het stervensuur van de admiraal / iconografie

F.P.J. de Ruyter de Wildt  - Anneke van Waarden-Koets 

 _____________________________________________________________o p n a m e n   o p   l o c a t i e :   S t u d i o   A n t r o p o d i u m    M i d d e l b u r g    
besluit: colofon medewerkers 
Geerten Ten Bosch 
_____________________


in de documentaire werden fragmenten opgenomen van
het hoorspel "Der Staten Rechterhand" (o.l.v. Kommer Klein, 1957)
afgewisseld met audio-archiefopnamen en
muziek van zeventiende-eeuwse componisten

 

presentatie: Geerten Ten Bosch
opnamen, interviews, script, technische realisatie en radiofonische vormgeving: Phons Bakx

 

 


Alle illustraties op deze pagina zijn afkomstig van internet, zij het uit diverse bronnen. Deze illustraties dienen enkel voor de inhoud van deze website, verder niet. Bij de uitgave van de radio-CD’s worden ze echter niet gebruikt.
[redactie Antropodium]

 

voor informatie:


Stichting Antropodium,
Lijsterbeslaan 19,
4334 BM,
Middelburg (NL)

i-meel: 

PhonsBakxapestaartantropodiumpunttweakdslpuntnl